Hoe voorkom je etnisch profileren?

etnisch profileren?

Wat moeten we doen om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren en etnisch profileren tegen te gaan? Daarvoor zijn momenteel meerdere interventies in gebruik die politie, maatschappelijke organisaties en zelfstandigen inzetten. Belangrijk is dat je de interventies beschrijft, ze overdraagbaar maakt en jongeren betrekt bij de interventies. Verder is het aangaan van de dialoog de meest voorkomende werkvorm om de relatie tussen de politie en jongeren te verbeteren. Al is hierbij wel een verschil tussen interventies en de straat te merken. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een verkennende studie van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Deze studie richt zich op de relatie tussen de politie en jongeren met een niet-westerse afkomst. In de verkennende studie zijn een aantal interventies onder de loep genomen die tot doel hebben etnisch profileren tegen te gaan. Er is onderzocht welke initiatieven succesvol of veelbelovend zijn en wat daarbij de succesfactoren zijn.

Begrip tussen jongeren en politie

De nadruk van de studie ligt op benaderingen die erop gericht zijn meer begrip te kweken tussen jongeren en de politie. De inventarisatie geeft een algemeen beeld van allerlei trainingen, workshops, evenementen en materialen die door maatschappelijke organisaties, de politie en zelfstandigen ontwikkeld zijn.

De dialoog komt als het meest gebruikte werkvorm voor in de onderzochte interventies. Daarom is nader onderzocht aan welke voorwaarden deze werkvorm moet voldoen, wil deze kansrijk zijn.

 • Er geldt een positieve sociale regel tijdens het debat over een bepaalde groep (jongeren of de politie).
 • De bijeenkomst vindt plaats op een neutrale locatie (geen politiebureau).
 • Het debat wordt geleid door een door beide groepen geaccepteerde moderator.
 • Alle type jongeren (met of zonder strafblad) mogen deelnemen.
 • Jongeren en politieagenten zijn gelijke gesprekspartners.
 • Er wordt gewerkt met een perspectiefwissel: jongeren worden niet alleen als dader, maar ook als slachtoffer van criminaliteit gezien.
 • Professionals geven uitleg over hun aanpak.

Aandachtspunt interventies en straat

De interventies die hier beschreven zijn, staan vaak los staan van de dagelijkse realiteit. Dat wil zeggen: de verbinding die tussen jongeren en politie tijdens een interventie ontstaat, komt niet per se op straat terug. Zo kunnen jongeren de bejegening door agenten op straat als onprettig ervaren, waardoor de eerdere verbinding tussen de beide groepen alsnog onderuit wordt gehaald.

Aanbevelingen uit de verkennende studie

 • Meet het effect van trainingen.
 • Beschrijf de interventies en maak ze overdraagbaar.
 • Betrek jongeren bij de interventies.
 • Doe onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in de politie.
 • Besteed aandacht aan de theoretische onderbouwing van interventies.
 • Zorg voor een ‘positieve’ sociale regels tijdens dialogen die gericht zijn op verbinding.
 • Bij interventies waarbij dialoog als werkvorm wordt ingezet, is de kans groot dat negatieve meningen, gebaseerd op ervaringen van de beide groepen, de norm worden. Daardoor bestaat de kans dat er geen begrip voor elkaar gecreëerd wordt. En kan er juist een kloof ontstaan tussen de beide groepen. Aanbevolen wordt daar bij dialogen aandacht voor te hebben.

Over de studie

Dit project is mogelijk gemaakt vanuit bijdragen van de portaalfunctie van Kennisplatform Integratie & Samenleving en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten over deze studie? Surf dan naar de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving om het rapport ‘Zonder vooroordelen’ te openen. Of bekijk de infographic.

Afbeelding: Pixabay.

 

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?