Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname als contributor aan Wereld van Culturen

Definities en Begrippen:
Wereld van Culturen, eigenaar van de website www.wereldvanculturen.nl, gevestigd te Harderwijk
Webbeheerder: Wereld van Culturen
Contributor: aangemelde gastauteur/ contributor (m/v) via e-mail
Foto: het geplaatste fotografische werk op www.wereldvanculturen.nl

Teksten:
Column: eigen verhaal van een (gast)auteur
Rubrieken: behelzen wetenschappelijke artikelen in alledaags taalgebruik en andere culturengerelateerde online artikelen.
Culturennieuws: nieuws rondom culturen, volkenkundige musea, antropologisch nieuws en meer

De contributor is maker en exclusief rechthebbende op de door hem geplaatste foto en teksten en op
grond daarvan gerechtigd toestemming tot het gebruik daarvan te verlenen. Indien de
contributor niet de maker is van een door hem geplaatste foto, dient de bron van de foto vermeld te worden.

De contributor staat ervoor in dat een door hem aangeleverde foto of teksten geen inbreuk maken
op de rechten van derden. Onder deze rechten vallen de auteurs-, merk- en/of modelrechten met betrekking tot architectonische bouwsels, kunst, teksten, logo’s alsook portretrechten van afgebeelde personen. Wereld van Culturen kan verzoeken tot het tonen van een toestemming van de desbetreffende rechthebbende(n) tot het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de foto aan de contributor. Teksten dienen te allen tijde van eigen hand te komen, mits het een doorgestuurd persbericht aan Wereld van Culturen betreft.

Aangeleverde teksten en foto’s door de contributor aan Wereld van Culturen zijn en blijven in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Aangeleverde foto’s of teksten die beledigend en onterend van aard zijn, aanstootgevend of obsceen of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, worden niet geplaatst door Wereld van Culturen. Foto’s en teksten die de privacy van derden aantasten, worden geanonimiseerd door Wereld van Culturen. Wereld van Culturen plaatst geen hatelijke en bedreigende teksten, tevens geen (kinder-) pornografische of seksueel getinte foto’s en teksten. Mocht de webbeheerder constateren dat geplaatste foto’s of teksten strijdig zijn met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij justitie en de foto’s en/of teksten, of reacties met een bedreiging, alsmede alle overige ter zake bekende gegevens aan justitie worden overgedragen.

Met de plaatsing van zijn foto en/of teksten verleent de contributor Wereld van Culturen zonder voorbehoud toestemming tot het eeuwigdurende gebruik daarvan.

De contributor is zich ervan bewust dat de plaatsing van de foto op Wereld van Culturen het risico met zich meebrengt dat derden de foto kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.

Wereld van Culturen is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden als gevolg van de door de contributor geplaatste foto(‘s) en/of teksten. De contributor vrijwaart Wereld van Culturen voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

Foto’s en teksten worden door Wereld van Culturen uitsluitend gebruikt voor content van de website met duidelijke vermelding van de naam van de contributor. De contributor verleent hiervoor toestemming. De contributor ziet af van het vragen van een vergoeding voor dit gebruik, en erkent een voordeel te genieten in de bekendheid van zijn of haar tekst of foto op www.wereldvanculturen.nl. De contributor mag meedoen aan wedstrijden op Wereld van Culturen.

Wereld van Culturen zal niet altijd de opinies en uitspraken van contributor of bezoekers van Wereld van Culturen verifiëren; deze zullen niet altijd het gedachtegoed van Wereld van Culturen representeren.

Reacties op teksten en foto’s dienen niet beledigend zijn voor de auteur en fotograaf.

Wedstrijdvoorwaarden

– Indien er op de site een wedstrijd loopt, heeft Wereld van Culturen.nl te allen tijde de finale stem of met een door Wereld van Culturen uitgekozen jury – in het bepalen van de winnaar. Of er wordt geloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Wereld van Culturen hoeft op geen enkele wijze verantwoording af te leggen over het verloop of de uitslag van wedstrijden op www.wereldvanculturen.nl.
– Wereld van Culturen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werkzaamheid of
deugdelijkheid van de te winnen prijzen.
– Prijzen zijn niet inwisselbaar.
– Indien regels omtrent wedstrijdvoorwaarden niet in acht genomen worden, of overtreden worden, kan Wereld van Culturen overtreders uitsluiten van verdere deelname.
– Indien er gevallen zijn waar de algemene voorwaarden en wedstrijdvoorwaarden van Wereld van Culturen niet in voorzien, beslist Wereld van Culturen.

_

Aanvullende voorwaarden Wereld van Culturen:

Persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens (naam, adres en e-mail) worden alleen gebruikt voor communicatie  tussen beide partijen rond vragen, opmerkingen, artikelen of suggesties.

Wereld van Culturen geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

We hanteren de volgende privacy statement, klik op deze link voor onze privacy pagina. Zie ook onze disclaimer en onze cookie policy.