Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname als contributor aan Wereld van Culturen

Definities en Begrippen:
Wereld van Culturen, eigenaar van de website www.wereldvanculturen.nl, gevestigd te Harderwijk
Webbeheerder: Wereld van Culturen
Contributor: aangemelde gastauteur/ contributor (m/v) via e-mail
Foto: het geplaatste fotografische werk op www.wereldvanculturen.nl

Teksten:
Column: eigen verhaal van een (gast)auteur
Rubrieken: behelzen wetenschappelijke artikelen in alledaags taalgebruik en andere culturengerelateerde online artikelen.
Culturennieuws: nieuws rondom culturen, volkenkundige musea, antropologisch nieuws en meer

De contributor is maker en exclusief rechthebbende op de door hem geplaatste foto en teksten en op
grond daarvan gerechtigd toestemming tot het gebruik daarvan te verlenen. Indien de
contributor niet de maker is van een door hem geplaatste foto, dient de bron van de foto vermeld te worden.

De contributor staat ervoor in dat een door hem aangeleverde foto of teksten geen inbreuk maken
op de rechten van derden. Onder deze rechten vallen de auteurs-, merk- en/of modelrechten met betrekking tot architectonische bouwsels, kunst, teksten, logo’s alsook portretrechten van afgebeelde personen. Wereld van Culturen kan verzoeken tot het tonen van een toestemming van de desbetreffende rechthebbende(n) tot het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de foto aan de contributor. Teksten dienen te allen tijde van eigen hand te komen, mits het een doorgestuurd persbericht aan Wereld van Culturen betreft.

Aangeleverde teksten en foto’s door de contributor aan Wereld van Culturen zijn en blijven in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Aangeleverde foto’s of teksten die beledigend en onterend van aard zijn, aanstootgevend of obsceen of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, worden niet geplaatst door Wereld van Culturen. Foto’s en teksten die de privacy van derden aantasten, worden geanonimiseerd door Wereld van Culturen. Wereld van Culturen plaatst geen hatelijke en bedreigende teksten, tevens geen (kinder-) pornografische of seksueel getinte foto’s en teksten. Mocht de webbeheerder constateren dat geplaatste foto’s of teksten strijdig zijn met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij justitie en de foto’s en/of teksten, of reacties met een bedreiging, alsmede alle overige ter zake bekende gegevens aan justitie worden overgedragen.

Met de plaatsing van zijn foto en/of teksten verleent de contributor Wereld van Culturen zonder voorbehoud toestemming tot het eeuwigdurende gebruik daarvan.

De contributor is zich ervan bewust dat de plaatsing van de foto op Wereld van Culturen het risico met zich meebrengt dat derden de foto kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.

Wereld van Culturen is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden als gevolg van de door de contributor geplaatste foto(‘s) en/of teksten. De contributor vrijwaart Wereld van Culturen voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

Foto’s en teksten worden door Wereld van Culturen uitsluitend gebruikt voor content van de website met duidelijke vermelding van de naam van de contributor. De contributor verleent hiervoor toestemming. De contributor ziet af van het vragen van een vergoeding voor dit gebruik, en erkent een voordeel te genieten in de bekendheid van zijn of haar tekst of foto op www.wereldvanculturen.nl. De contributor mag meedoen aan wedstrijden op Wereld van Culturen.

Wereld van Culturen zal niet altijd de opinies en uitspraken van contributor of bezoekers van Wereld van Culturen verifiëren; deze zullen niet altijd het gedachtegoed van Wereld van Culturen representeren.

Reacties op teksten en foto’s dienen niet beledigend zijn voor de auteur en fotograaf.

Wedstrijdvoorwaarden

– Indien er op de site een wedstrijd loopt, heeft Wereld van Culturen.nl te allen tijde de finale stem of met een door Wereld van Culturen uitgekozen jury – in het bepalen van de winnaar. Of er wordt geloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Wereld van Culturen hoeft op geen enkele wijze verantwoording af te leggen over het verloop of de uitslag van wedstrijden op www.wereldvanculturen.nl.
– Wereld van Culturen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werkzaamheid of
deugdelijkheid van de te winnen prijzen.
– Prijzen zijn niet inwisselbaar.
– Indien regels omtrent wedstrijdvoorwaarden niet in acht genomen worden, of overtreden worden, kan Wereld van Culturen overtreders uitsluiten van verdere deelname.
– Indien er gevallen zijn waar de algemene voorwaarden en wedstrijdvoorwaarden van Wereld van Culturen niet in voorzien, beslist Wereld van Culturen.

Algemene voorwaarden webshop Wereld van Culturen

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Wereld van Culturen en klant waarop Wereld van Culturen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wereld van Culturen, voor de uitvoering waarvan door Wereld van Culturen derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wereld van Culturen en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Wereld van Culturen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wereld van Culturen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

_

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Wereld van Culturen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Wereld van Culturen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wereld van Culturen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wereld van Culturen anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wereld van Culturen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

_

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging.

1. De overeenkomst tussen Wereld van Culturen en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Wereld van Culturen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wereld van Culturen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Wereld van Culturen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien Wereld van Culturen gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Wereld van Culturen ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wereld van Culturen.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wereld van Culturen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wereld van Culturen bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Wereld van Culturen op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wereld van Culturen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wereld van Culturen gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wereld van Culturen daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien Wereld van Culturen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Wereld van Culturen.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Wereld van Culturen toekomende bevoegdheid of een op Wereld van Culturen rustende verplichting ingevolge de wet;

2. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Wereld van Culturen alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

_

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Wereld van Culturen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Wereld van Culturen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Wereld van Culturen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Wereld van Culturen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wereld van Culturen kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Wereld van Culturen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wereld van Culturen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Wereld van Culturen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Wereld van Culturen op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wereld van Culturen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wereld van Culturen op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Wereld van Culturen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wereld van Culturen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wereld van Culturen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Wereld van Culturen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wereld van Culturen zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Wereld van Culturen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Wereld van Culturen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wereld van Culturen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

_

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wereld van Culturen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wereld van Culturen.nl aangegeven. Wereld van Culturen is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Wereld van Culturen heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Wereld van Culturen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Wereld van Culturen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wereld van Culturen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

_

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Wereld van Culturen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Wereld van Culturen.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met Wereld van Culturen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Wereld van Culturen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wereld van Culturen veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Wereld van Culturen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Wereld van Culturen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Wereld van Culturen gerechtigd tot deze penningen.

Voor zoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens Wereld van Culturen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Wereld van Culturen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Wereld van Culturen en door Wereld van Culturen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wereld van Culturen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

_

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Wereld van Culturen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Wereld van Culturen kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Wereld van Culturen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wereld van Culturen, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar klant geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Wereld van Culturen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wereld van Culturen.nl in staat is adequaat te reageren. De klant dient Wereld van Culturen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Wereld van Culturen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Wereld van Culturen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Wereld van Culturen te retourneren en de eigendom daarover aan Wereld van Culturen te verschaffen, tenzij Wereld van Culturen.nl anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wereld van Culturen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Wereld van Culturen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Wereld van Culturen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wereld van Culturen is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Wereld van Culturen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wereld van Culturen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wereld van Culturen toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Wereld van Culturen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien Wereld van Culturen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wereld van Culturen.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Wereld van Culturen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wereld van Culturen.

_

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wereld van Culturen en de door Wereld van Culturen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant Wereld van Culturen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

_

Artikel 11 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

_

Artikel 12 Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Wereld van Culturen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wereld van Culturen toerekenbaar is.

2. Indien Wereld van Culturen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Wereld van Culturen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wereld van Culturen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wereld van Culturen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wereld van Culturen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

_

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp een document van de Kamer van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst bijgewerkte versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wereld van Culturen.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

_

Aanvullende voorwaarden Wereld van Culturen

Levering:

De levering van uw product dient binnen 30 dagen plaats te hebben gevonden, tenzij er iets anders is afgesproken.

De levering vindt per brievenbuspost plaats, of per pakketpost (waar van toepassing).

_

U kunt uw keuze aangeven via het contactformulier, tevens om een afspraak te maken (veelal ‘s avonds) voor afhalen. Een afspraak maken kan ook per e-mail, info@wereldvanculturen.nl.

Wanneer artikelen per briefpost verzonden kunnen worden, dan zullen wij dat doen.

Bij het verzenden van een pakket maken wij bij voorkeur gebruik van de Kiala pakket-service. De verzendkosten voor een pakket beginnen bij € 3,95. Wilt u geen gebruik maken van Kiala, dan wordt het pakket verzonden via Postnl. Verzending via Kiala neemt ongeveer 4 werkdagen in beslag op het moment van verzending. Kijk voor de bezorgperioden en tarieven op de websites van Postnl en Kiala.

Zichttermijn:

U heeft recht op een bedenktijd van minstens 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn mag u het ongeopende product zonder verdere verplichtingen terugsturen. Indien u heeft aangegeven van de koop af te willen zien, heeft u nog eens 14 dagen om het pakket terug te sturen. U hoeft uw bestelde product dan niet te betalen, alleen de verzendkosten van het terugsturen zijn voor uw rekening. U mag het pakket ook zonder melding vooraf terugsturen, mits u een verklaring bij het teruggestuurde pakket toevoegt.

_

Contract per e-mail:

Een contract per e-mail is rechtsgeldig, tenzij u iets anders bent overeengekomen met Wereld van Culturen.

_

Persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens (naam, adres en e-mail) worden alleen gebruikt voor de levering van uw bestelling.

_

Wereld van Culturen geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

Betalingswijze:

U kunt uw bestelling betalen via bank (factuur), iDeal of contant bij ophalen. Indien u kiest voor betalen via factuur, dan mag u uw factuur voor of na ontvangst van bestelling voldoen binnen twee weken na ontvangst van uw bestelling. Uw bestelling geeft u bij voorkeur op via de webshop, maar het kan ook schriftelijk, via email, of via ons contactformulier.

Prijzen en BTW:

De prijzen van Wereld van Culturen. die u op de website ziet, zijn inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen in de webwinkel. Wel ziet u een indicatie van de verzendkosten. Deze zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendmethode tijdens het bestelproces.

De levering vindt per brievenbuspost plaats, of per pakketpost (waar van toepassing).

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Close
Lettertype formaat aanpassen
Contrast