Advies voor Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van de coronacrisis door Adviesraad Internationale Vraagstukken

De coronacrisis is een humanitaire, sociaaleconomische en financiële crisis, met enorme gevolgen voor kwetsbare landen, onder meer (maar niet alleen) in Afrika. Snelle actie van de internationale gemeenschap is geboden om deze landen te ondersteunen in de strijd tegen de gevolgen van het COVID-19 virus. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert. Wereldwijde uitbanning is daarmee ook welbegrepen eigenbelang.

Adviesraad Internationale Vraagstukken: terwijl internationale samenwerking meer dan ooit onmisbaar is, verscherpt de pandemie juist de rivaliteit tussen VS en China. Deze machtsstrijd verplaatst zich ook naar de internationale organisaties en ondermijnt de sinds 1945 opgebouwde multilaterale orde. Naar het oordeel van de AIV dient Europa een leiderschapsrol te vervullen in de wereldwijde respons.

Rol voor de Europese Unie

De EU moet naar de overtuiging van de AIV daadwerkelijke en genereuze ondersteuning bieden. Nederlandse inspanningen in de bestrijding van het COVID 19-virus moeten zoveel mogelijk met EU-instellingen en lidstaten plaats te vinden, dan wel in coalities met gelijkgezinde landen. Het Nederlandse beleid moet zijn ingebed in een voortgezet commitment aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook dient de EU de positie van de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken omdat effectieve en verplichtende regels voor het melden van en optreden tegen dreigende pandemieën belangrijker zijn dan ooit.

Advies AIV

De AIV adviseert om een samenhangend pakket te ontwikkelen voor:

• medische hulp en gezondheidszorg;
• voedselhulp en een sociaal vangnet;
• een sociaaleconomisch perspectief;
• steun voor vluchtelingen en ontheemden.

Er bestaat grote behoefte aan transportcapaciteit voor het vervoer van medische voorzieningen en voedselhulp naar de kwetsbare landen in Afrika en elders. Daarom adviseert de AIV het kabinet om een Nederlands luchttransportinitiatief in gang te zetten.

Er zijn dringend additionele middelen nodig. Daarom adviseert de AIV het kabinet een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen van de meest acute noden. Om te voorkomen dat lopende projecten moeten worden gestopt of langetermijnbeleid wordt ondergraven is het wenselijk dat bedrag uit de algemene middelen te financieren. Ook op lange termijn blijft het noodzakelijk voldoende middelen beschikbaar te houden.

Actie vergt budget

Het briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ is voorbereid door de AIV-leden prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer, prof. dr. M.E.H. van Reisen, prof. L.J. van Middelaar, mr. J.N.M. Richelle, drs. M. Sie Dhian Ho en dr. M.M. Jansen (secretaris).

Voor meer informatie, bezoek www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?