‘We moeten door: integratie als proces naar nieuwe, veerkrachtige samenleving’

Kennisplatform Integratie & Samenleving presenteert visie en eerste onderzoeksresultaten

‘Integratie is een proces geworden dat moet leiden naar een nieuwe, veerkrachtige samenleving, die weerbaar is en in staat om iedereen geborgenheid te bieden.’ Dat stelde Hans Boutellier, woordvoerder van het nieuwe Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Donderdag jongstleden werden de eerste onderzoeksresultaten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving gepresenteerd. Daarbij waren zo’n tweehonderd professionals van maatschappelijke organisaties, gemeenten en de politiek aanwezig. Daarnaast presenteerde het kennisplatform concrete resultaten waarmee het wil gaan bijdragen aan dat integratieproces.

Boutellier: ‘Onze samenleving kent steeds meer diversiteit, onder andere naar etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur. De vraag rijst dan: waarin kun je met deze pluriformiteit dan nog precies in integreren? Waar het nu om gaat, is dat we dóór willen met deze samenleving. Dat is een algemeen belang. Ons ontwikkelen naar een (nieuwe) pluriforme en stabiele samenleving. Waarin mensen zich voegen naar en beschermd weten door de wet, meedoen naar vermogen en zich vrij voelen in wie ze zijn. Dat is ook de inzet van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Daarvoor leveren we kwalitatieve kennisproducten met maatschappelijke opbrengst.’

Eerste resultaten kennisplatform: enquête Gemeenten & EU-migranten

Eén van de eerste kennisproducten van het kennisplatform is op 16 april voor het voetlicht gebracht. Het zijn de resultaten van een enquête onder Nederlandse gemeenten over hun beleid rond migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Daaruit blijkt dat de integratie van deze groep voor veel gemeenten een blinde vlek is: 70% van de gemeenten waar EU-migranten wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze groep. Toch voert 61 procent geen gericht beleid.

Bernard ter Haar, Directeur-Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak de speech uit van minister Asscher die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn. ‘Als minister verantwoordelijk voor integratie hecht ik eraan dat uiteenlopende partijen met kennisvragen terecht kunnen bij een onafhankelijk en gedegen programma waar advies op aanvraag beschikbaar is. Maar waar ook ruimte is voor ongevraagd advies en het op eigen initiatief signaleren van nieuwe ontwikkelingen.’ Hij riep de aanwezigen op kennisvragen vooral te stellen aan het Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Ik ga er vanuit dat dit hét kennisprogramma op het terrein van integratie wordt.’

Interactief, digitaal kennisplatform

Onderdeel van het kennisplatform is de website www.kis.nl, waarvan de nieuwe, interactieve versie ook op 16 april werd gepresenteerd. Op de site staan alle door het platform zelf gecreëerde en bij anderen opgehaalde kennis, onder andere in de vorm van projectresultaten, veel gestelde vragen met antwoord en inhoudelijke dossiers per onderwerp. Bezoekers kunnen volop meepraten via blogs en reacties op actualiteiten. Ook kunnen zij (onderzoeks)vragen indienen en direct contact zoeken met experts van de verschillende thema’s.

[tabs]

[tab title=”Kennisplatform Integratie & Samenleving”]

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Deze informatie wordt actief gedeeld met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven.

Het platform staat open voor relevante vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Alle informatie wordt gratis en actief gedeeld. Bekijk hier het filmpje over het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie dat wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

[/tab]
[/tabs]

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?