Specifieke aanpak nodig voor jonge vrouwelijke ISIS-gangers

Vrouwelijke ISIS-gangers

Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen. Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken. Betrek ouders actief bij deze interventies. Werk aan de religieuze weerbaarheid van de vrouwen en breng in beeld wie invloed op hen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies en adviezen uit de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?” van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

De publicatie is geschreven door drs. Sahar Noor. Zij baseert haar bevindingen op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten en artikelen zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de uitkomsten gefundeerd op drie interviews met uiteenlopende experts.

Mannen versus vrouwen

Bij mannen kunnen financiële redenen, status, het verkrijgen van macht en een positie als strijder belangrijke motivaties zijn. Bij vrouwen speelt het beeld van het romantisch avontuur een rol waarbij ze denken de prins op het witte paard te ontmoeten. Daarnaast is deze keuze voor vrouwen ook een vorm van vrijheid van partnerkeuze en heeft deze stap een emancipatoire uitwerking: ze zetten zich af tegen hun ouders en kiezen zelf hun partner. Sinds 2012 zijn naar schatting zestig meisjes en jonge vrouwen uit Nederland vertrokken naar Syrië als ISIS-ganger.

Drie typen uitreizigers

Er zijn drie typen vrouwelijke uitreizigers te onderscheiden. Als eerste is er de groep ‘naïevelingen’. De vrouwen uit deze grootste groep uitreizigers zijn tussen 16 en 20 jaar. Deze meisjes en jonge vrouwen zijn nog maar kortgeleden begonnen met het praktiseren van de islam. Daarnaast zijn er de idealistisch-politieke geëngageerden. Deze groep is tussen 16 en 20 jaar oud. De meiden zetten zich politiek af tegen de gevestigde orde en zijn charismatisch.  Binnen de derde categorie bevinden zich de ideologisch onderlegden. De vrouwen uit deze groep zijn ouder dan 20 jaar. De jonge vrouwen hebben kennis van islam en politiek en blijken intelligenter dan die uit de andere twee categorieën.

Overeenkomsten

Ondanks dat de vrouwen en meisjes die zijn uitgereisd heel divers zijn, zijn bij allen één of meer van deze overeenkomsten aan de orde: ze komen uit een beknellende thuissituatie, hebben een losbandig verleden en ervoeren een kentering, bijvoorbeeld na een ingrijpende levenservaring.

Motieven

Er zijn drie soorten motieven voor de vrouwen om te vertrekken naar Syrië: religieuze motieven, politieke motieven en de hang naar romantisch avontuur (trouwen met een heilige strijder).

Aanbevelingen uit het onderzoek

De drive van jonge vrouwen die naar ISIS vertrekken, is een andere dan die van jongemannen. Noor adviseert daarom een specifieke aanpak, gericht op vrouwen. In de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers : waarom gaan ze?” worden aan beleidsmakers en professionals een aantal aanbevelingen gedaan. Onder meer het actief betrekken van ouders bij interventies die gericht zijn op het voorkomen van het uitreizen van deze jonge vrouwen. Wijs de ouders bovendien op de negatieve consequenties wanneer dochters minder vrijheden krijgen dan zonen. Let bij die aanpak op weerbaarheid, zelfvertrouwen en openheid in communicatie met ouders. Breng in beeld wie invloed hebben op de vrouwen en meisjes. Houd rekening met de zoektocht naar liefde en genegenheid van de jonge vrouwen. Verder wordt in de publicatie onder meer geadviseerd om te werken aan de religieuze weerbaarheid van de vrouwen.

Over de publicatie

Wat weten we over jonge moslimmeisjes die naar Syrië willen afreizen? En is een genderspecifieke benadering nodig met het oog op preventie? Deze vragen zijn aan Kennisplatform Integratie & Samenleving gesteld door professionals uit twee welzijnsorganisaties die te maken hebben met kwetsbare jonge moslimmeisjes. De bevindingen uit de publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving zijn gebaseerd op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten en artikelen zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de uitkomsten gefundeerd op drie interviews met uiteenlopende experts.

Meer weten?

Klik hier om de publicatie te lezen. Er is tevens een infographic te openen die de belangrijkste bevindingen uit de publicatie overzichtelijk in beeld brengt.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.