Bewijs voor gebrek aan werknemerscompetenties migrantenjongeren te mager

Er is weinig bewijs dat jongeren met een migratieachtergrond over minder werknemerscompetenties beschikken dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zet daarom niet in op het vergroten van die competenties, maar verricht andere inspanningen om de jeugdwerkloosheid van deze groep te verminderen, adviseren de onderzoekers.

Dat is bijvoorbeeld het versterken van de weerbaarheid van deze jongeren. En bespreek met de jongeren het dilemma van aanpassing: als ze de beste kans willen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt, moeten ze aansluiten op wat de werkgevers in Nederland willen. Jongeren met een migratieachtergrond zijn twee keer zo lang werkloos na het behalen van hun diploma als autochtone jongeren. Een veelgenoemde oplossing voor dit vraagstuk is het vergroten van werknemerscompetenties van deze groep jongeren.

Literatuuronderzoek verschillen in vaardigheden

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek wat er bekend is over eventuele verschillen tussen vaardigheden van migranten- en autochtone jongeren, en hoe werkgevers daarop selecteren. Welke werknemerscompetenties zoeken werkgevers? Hoe beoordelen zij of jongeren deze skills bezitten? En in hoeverre zijn deze werknemerscompetenties bij jongeren met een migratieachtergrond minder goed ontwikkeld dan bij autochtone jongeren? De bevindingen zijn gepubliceerd in het vooronderzoek ‘Werkt het verbeteren van werknemerscompententies tegen jeugdwerkloosheid?’.

Geen bewijs voor verschillen in werknemerscompetenties

Praktijk, beleid en onderzoek veronderstellen dat jongeren met een migratieachtergrond een gebrek aan werknemerscompetenties hebben. Maar er is geen onderzoek bekend waarin door meting bij en vergelijking van jongeren is aangetoond hoe het is gesteld met de werknemerscompetenties van jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Een andere belangrijke bevinding: er is niet één heldere begripsbepaling van werknemerscompetenties. In recent onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een migratieachtergrond, komt een waaier aan relevante elementen voorbij. Van nieuwsgierig zijn en doorzettingsvermogen hebben, tot kritisch denken en beschikken over probleemoplossend vermogen. Doordat een eenduidige definitie ontbreekt, kunnen er moeilijk normen worden opgesteld waarmee werknemerscompetenties gemeten, getoetst en geïnterpreteerd kunnen worden.

Hoe zou je de competenties dan kunnen omschrijven?

De onderzoekers ontwikkelden de volgende definitie: werknemerscompetenties en -skills zijn te onderscheiden in intrapersoonlijke en interpersoonlijke competenties. Samen vormen zij de combinatie van kennis, houdingen en vaardigheden en het vermogen deze adequaat in te zetten. En dan op een manier die past bij de kenmerken van de taak en de situatie. Deze skills zijn relevant, te ontwikkelen, en sociaal bepaald.

Zes do’s

De onderzoekers formuleren zes do’s voor de diverse stakeholders – mensen die met jongeren werken, beleidsmakers, werkgevers en recruiters. Aan de eerste groep bijvoorbeeld het advies om zich te richten op het vergroten van de weerbaarheid van migrantenjongeren. En met de jongeren het dilemma van ‘aanpassing’ te bespreken. Als ze de beste kans willen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt, moeten ze aansluiten op wat de werkgevers in Nederland willen. En werkgevers en recruiters moeten vooraf duidelijk maken welke gedragingen bij benodigde competenties horen.

Meer weten over deze literatuurstudie en het onderwerp? Bekijk dan de factsheet op www.kis.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?